PRIVACY- EN COOKIE VERKLARING SPABRON

In deze privacy- en cookieverklaring wordt beschreven hoe Spabron persoonsgegevens verwerkt. Uw privacy is voor Spabron van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken en beveiligen. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met deze persoonsgegevens.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Spabron verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze via onze website of persoonlijk klantencontact zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
adresgegevens
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in het contactformulier dan wel een ander opmerkingenveld, in correspondentie en telefonisch
technische meetgegevens van de apparatuur zoals locatiegegevens, IP-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag/activiteiten op onze website
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Spabron verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doelen waarvoor u deze heeft verstrekt. Dit kan zijn:
het versturen van een nieuwsbrief met daarin speciale aanbiedingen, acties en informatie.
Indien u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich altijd uitschrijven.
uw vragen te beantwoorden of klachten te behandelen via e-mail of telefonisch.
als er een wettelijke verplichting is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze financiële administratie/belastingaangifte.
om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren en voor social media om ervoor te zorgen dat u relevante informatie en advertenties te zien krijgt.
Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doelen dan waarvoor die verstrekt zijn.
De grondslagen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken zijn:
Noodzakelijke voorwaarde voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres zijn wij bij een bestelling nodig, omdat wij zonder deze gegevens de bestelling niet kunnen afronden. Daarnaast hebben wij uw e-mailadres of telefoonnummer nodig om u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling. Ook om te reageren op vragen of klachten hebben wij uw naam en telefoonnummer of e-mailadres nodig. 


Toestemming.
Voor het versturen van een nieuwsbrief hebben wij uw naam en e-mailadres nodig. Hiervoor moet u echter Spabron wel expliciet toestemming hebben gegeven (en u dus daarvoor hebben ingeschreven), anders sturen wij u deze niet toe. Deze toestemming kunt u ook te allen tijde weer intrekken.


Delen van persoonsgegevens met derden
Spabron zal uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties geven, behalve als dat nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelen en dan ook alleen voor zover die gegevens daarvoor noodzakelijk zijn. Spabron blijft wel verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Het softwaresysteem dat Spabron gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrieven is Mailchimp. Aan hen wordt enkel uw naam en e-mailadres verstrekt. Met Mailchimp hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. In deze verwerkersovereenkomst hebben we afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Daarnaast hebben onze medewerkers, die persoonsgegevens verwerken, allen een geheimhoudingsplicht.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
Er kunnen zich situaties voordoen, wegens strategische of andere zakelijke redenen, waardoor Spabron besluit om haar bedrijf of een deel daarvan te verkopen of over te dragen. Spabron kan informatie die is verzameld en opgeslagen, inclusief persoonlijke informatie, overdragen aan de partij of partijen die betrokken zijn bij de transactie, als onderdeel van die transactie. In dat geval zal de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens worden besproken.


Geautomatiseerde besluitvorming
Spabron neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spabron) tussen zit.


Minderjarigen
Als een gebruiker jonger is dan 16 jaar, is toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken.
Beveiliging en opslag Spabron beschermt uw persoonlijke informatie met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen om het risico op onbevoegde en onrechtmatige toegang, verlies, openbaarmaking, gebruik, wijziging en vernietiging van uw gegevens zo klein mogelijk te houden. Het volgende is van toepassing:
- alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens en deze personen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,
- de medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens, Privacy- en cookieverklaring (versie 1.0) 2
- de toegang tot de gegevens is afgeschermd, dat wil zeggen dat wij een gebruikersnaam en wachtwoord hanteren op onze computers,
- we testen en controleren regelmatig onze veiligheidsmaatregelen en deze worden, indien nodig, geactualiseerd,
- alle activiteiten op onze website vinden plaats via een beveiligde (SSL-) verbinding, zodat gegevens die via de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden.
- De database waarin uw gegevens zijn opgeslagen staat op servers welke in Nederland zijn geplaatst.


Bewaartermijn
Spabron bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze heeft verkregen. Uitgezonderd zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zo is de wettelijke bewaartermijn van de administratie voor de belastingdienst 7 jaar.
De volgende bewaartermijnen zijn van toepassing:
Als u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief, dan bewaren we uw gegevens zolang u ingeschreven blijft staan. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, verwijderen we uw gegevens binnen vier weken. Indien wij over uw gegevens beschikken via een contactmoment via het contactformulier zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen nadat uw opmerking beantwoord of verwerkt is. De voor een reservering opgegeven persoonsgegevens bewaren we 7 jaar. Daarna worden ze verwijderd.
Rechten inzake uw gegevens
Wij bieden alle bezoekers de volgende mogelijkheden:
- om alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt in te zien, te veranderen, te beperken of te verwijderen.
- bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
- om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij (het recht van overdracht/dataportabiliteit).
- de door u gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken, te beperken of in te trekken.
Dit alles kunt u per mail of telefonisch doen. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze verklaring. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, om te controleren of het verzoek wel echt van u komt. Wij vragen dan om een kopie van uw identiteitsbewijs. Zorg er wel voor dat in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy.
Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren.


Klacht indienen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Natuurlijk helpen wij u graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie hierover vindt u op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.


Melding datalekken
Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. Wij zijn verplicht om alle datalekken te registreren en te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de 'rechten en vrijheden van natuurlijke personen'. Dan hoeft er geen melding plaats te vinden. In het geval van een datalek zullen wij u hiervan ook op de hoogte stellen.


Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden. Deze cookies worden gebruikt om de website van Spabron beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding over cookies.
Toepassingen van cookies
Spabron maakt voor haar website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor verschillende doeleinden. Deze cookies zijn in te delen in enkele categorieën:
Noodzakelijke cookies. Deze helpen de website te functioneren, zonder deze cookies kan deze niet naar behoren werken. Deze cookies kunnen daarom niet worden uitgeschakeld en worden altijd geplaatst, ongeacht de gemaakte keuze.
Analytische ofwel statistische cookies.
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. Door dit te meten kunnen we onze webwinkel blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van u en dus in uw voordeel. Het doel van deze cookies is om uw gemak te vergroten. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Gezien de geringe impact, mogen deze cookies zonder toestemming worden geplaatst. Voorbeelden van statistische cookies zijn de cookies die worden geplaatst ten behoeve van Google Analytics.
Marketing Cookies ofwel tracking cookies.
Marketing (tracking) cookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen, zowel tijdens als na het bezoek aan een website. Dankzij marketing cookies is het mogelijk om persoonlijke aanbiedingen te ontvangen via partnersites en op sociale media. YouTube en Facebook zijn twee grote partijen die gebruik maken van marketing cookies. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.

Social Media cookies.
Social media cookies maken het mogelijk om de inhoud van een website te 
delen met anderen. Door middel van buttons is het mogelijk om gebruik te maken van de social media cookies van de social media partijen. Deze cookies werken door middel van een code die van de social media partijen zelf afkomstig is. Door middel van die code worden cookies geplaatst. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Wij hebben daar geen invloed op.
Niet geclassificeerde cookies. Dit zijn cookies waarmee we bezig zijn om te classificeren, samen met de providers van individuele cookies.
Cookies blokkeren of verwijderen
Zoals aangegeven in de cookie banner maken wij gebruik van diverse soorten cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Als u niet wilt dat wij cookies op uw computer plaatsen, dan kunt u dat dus bij aanvang laten weten.

Heeft u onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u onze cookies te verwijderen. U kunt er ook voor kiezen om uw browserinstellingen aan te passen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst.
Tot slot kunt u via je browser het plaatsen van cookies blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan zou het kunnen zijn dat websites minder goed werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen in uw browser bij de instellingen. Hiermee blokkeert u ook meteen de cookies van andere websites die u bezoekt. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt ook per browser (raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser). Als u geen cookies meer wilt, kunnen wij niet meer garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Meer uitleg hierover leest u op:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.
Wanneer treedt deze privacy- en cookieverklaring in werking
Deze privacy- en cookieverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018 (versie 1.0) en is enkel van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Spabron. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid van andere sites.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen om wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Onze contactgegevens


Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch 0524 - 22 22 75
E-mail info@spabron.nl
Spabron Nederland BV, Verl. Hoogeveensevaart 32, 7861 TB Oosterhesselen